Skip to content
book
Dũng Nguyễn Anh
Ngành

icon picker
Ngành Kiến trúc, Xây dựng

Chuyển đổi số của ngành Xây dựng vẫn đang trong giai đoạn tạo lập dữ liệu số, hoàn chỉnh các hệ thống thông tin phục vụ công tác
Dũng Nguyễn Anh

TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG

Tìm kiếm khách hàng là một trong những công việc quan trọng nhất trong ngành xây dựng. Công việc này đòi hỏi nhà quản lý phải có khả năng tiếp cận, thu thập thông tin và phân tích thị trường, đồng thời xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.
Việc quản lý thủ công sẽ khiến việc tìm kiếm khách hàng trở nên tốn thời gian và công sức.
Dễ xảy ra sai sót trong việc lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng.
Khó khăn trong việc phân tích dữ liệu thị trường để đưa ra các quyết định chính xác.

THIẾT KẾ

Thiết kế là công đoạn quan trọng để đảm bảo công trình xây dựng đạt chất lượng và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Công việc này đòi hỏi nhà quản lý phải có kiến thức chuyên môn về xây dựng, kỹ năng sáng tạo và khả năng phối hợp với các bộ phận liên quan.
Việc quản lý thủ công sẽ khiến việc thiết kế trở nên khó khăn và tốn kém.
Dễ xảy ra sai sót trong việc tính toán, đo đạc và lập bản vẽ.
Khó khăn trong việc quản lý tiến độ và chất lượng thiết kế.

THI CÔNG

Thi công là công đoạn thực hiện các hạng mục công trình theo thiết kế đã được phê duyệt. Công việc này đòi hỏi nhà quản lý phải có khả năng tổ chức, điều phối và giám sát công việc của đội ngũ nhân công.
Việc quản lý thủ công sẽ khiến việc thi công trở nên khó khăn và tốn kém.
Dễ xảy ra sai sót trong việc quản lý vật tư, thiết bị và tiến độ thi công.
Khó khăn trong việc kiểm soát chất lượng thi công.

NGHIỆM THU

Nghiệm thu là công đoạn đánh giá chất lượng công trình sau khi thi công xong. Công việc này đòi hỏi nhà quản lý phải có kiến thức chuyên môn về xây dựng, kỹ năng đánh giá và khả năng phối hợp với các bên liên quan.
Việc quản lý thủ công sẽ khiến việc nghiệm thu trở nên tốn thời gian và công sức.
Dễ xảy ra sai sót trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình.
Khó khăn trong việc lưu trữ và quản lý hồ sơ nghiệm thu.

BÀN GIAO

Bàn giao là công đoạn bàn giao công trình cho khách hàng sau khi nghiệm thu. Công việc này đòi hỏi nhà quản lý phải có sự chuẩn bị chu đáo, đảm bảo công trình đạt chất lượng và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Tiến độ thanh toán là quá trình thanh toán tiền cho các hạng mục công trình đã hoàn thành. Công việc này đòi hỏi nhà quản lý phải có khả năng quản lý tài chính, khả năng đàm phán và khả năng phối hợp với các bên liên quan.
Việc quản lý thủ công sẽ khiến việc theo dõi tiến độ thanh toán trở nên khó khăn và tốn thời gian.
Dễ xảy ra sai sót trong việc tính toán, lập bảng thanh toán và theo dõi tiến độ thanh toán.
Khó khăn trong việc quản lý công nợ của khách hàng.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.